BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:e4205f38-201e-007c-0a74-e2a55c000000 Time:2019-03-24T19:03:41.1201998ZBlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:59b70b03-d01e-008c-0f74-e27532000000 Time:2019-03-24T19:03:41.1161564Z

中国网络电视台 >   > 环球健康资讯

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:87ddfcb4-701e-00ec-5b74-e23010000000 Time:2019-03-24T19:03:41.1318224Z

发布时间:  |  | 来源: CNTV

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:ce91ad56-201e-011e-3f74-e2a4d1000000 Time:2019-03-24T19:03:41.1397010Z
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年5月13日20:00
首播频道:
所属栏目:环球健康资讯
所属分类:健康
关  键  字:

据估计,现时全球有约有三至四成人,正受不同程度的过敏症困扰,而过敏症病例不断日增,更有病患者同时患上多种过敏症。香港过敏协会希望公众能增加对过敏症的认识,同时促请香港政府正视过敏症现状,并增加治疗过敏症的资源。

channelId 1 1 过敏症病例全球上升 港人盼增加相关资源 314a5e86c2fc753dedfa187f822eaf28 2 据估计,现时全球有约有三至四成人,正受不同程度的过敏症困扰,而过敏症病例不断日增,更有病患者同时患上多种过敏症。香港过敏协会希望公众能增加对过敏症的认识,同时促请香港政府正视过敏症现状,并增加治疗过敏症的资源。

视频排行

BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:51936746-d01e-0026-0874-e2a3dd000000 Time:2019-03-24T19:03:41.2851271Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:c77d5190-001e-00ac-2374-e219fe000000 Time:2019-03-24T19:03:41.2112622Z